تعیین جانشین برای کارشناسان پشتیبانی در SDP – ویدئو

تعیین جانشین برای کارشناسان پشتیبانی در SDP

ما در ServiceDesk Plus یک عبارتی داریم به نام Backup Technician . در اتوماسیون اداری، همه ما این موضوع را تجربه کردیم که برای بعضی از افراد جانشین تعریف بکنیم مثلا برای مدیر یک واحدی، می توان جانشین تعریف کرد که در صورتیکه آن مدیر حضور نداشته باشد در واقع معاون بتواند درخواست را تایید بکند یا نامه را امضا بکند شبیه به همین هم ما در سرویس دسک امکانی داریم که به آن بکاپ تکنسین می‌گوییم.

برای اینکه اینکار را بخواهید انجام دهید با ما در این ویدئو همراه باشید