سرویس Analytics Plus استارت نمی شود و در حین بالا آمدن خطا میدهد!؟

سرویس Analytics Plus استارت نمی شود و در حین بالا آمدن خطا میدهد!؟
سرویس Analytics Plus استارت نمی شود و در حین بالا آمدن با دستور run.bat در مرحله ZohoUserDB متوقف میشود.
سرویس Analytics Plus استارت نمی شود و در حین بالا آمدن خطا میدهد!؟

علت خطا :

از نسخه 4500 تا 4550 این مشکل وجود دارد و از این نسخه به بعد مشکل حل شده است. زمانیکه یک ستون فرمولی به Dataset های جداول در آنالیتکس اضافه می شود بطور پیش فرض و به اشتباه نوع داده آن INT4 , INT8 و FLOAT8 ذخیره می شود که این نوع داده ها باید آپدیت شوند تا سرویس بالا بیاید.

علائم :

در log برنامه چنین خواهد بود:

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]: java.lang.Exception: Module Loading Failed : ZohoUserDB|

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]:  at com.zoho.mickey.startup.MEServer.populateModules(MEServer.java:835)|

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]:  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)|

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]:  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)|

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]:  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)|

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]:  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)|

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]:  at org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp.run(WrapperSimpleApp.java:349)|

[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]:  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)|[23:43:32:811]|[06-18-2020]|[SYSERR]|[INFO]|[28]: Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown data type:INT4|

راهکار :

1- دیتابیس برنامه را با استفاده از AnalyticsPlus home/bin/startDB.bat اجرا کنید.
2- به دیتابیس متصل شوید و دستور زیر را اجرا کنید تا نوع داده ستون را تغییر دهید
UPDATE columndetails set data_type='BIGINT' where data_type in ('INT4','INT','INT8');
UPDATE columndetails set data_type='DOUBLE' where data_type in ('FLOAT','FLOAT8');
3- دیتابیس را متوقف کنید و فایل پیوست شده را در پوشه  AnalyticsPlus home/fixes قرار دهید.
4- سرویس برنامه را با استفاده از run.bat استارت کنید.