مدیریت قراردادهای پیمانکاران در ServiceDesk Plus – ویدئو

مدیریت قراردادهای پیمانکاران در ServiceDesk Plus

در خیلی از واحدهای IT سازمان ها، ما مشاهده کردیم که قراردادهایی که با پیمانکاراشون دارند را در پوشه ها و در کمدها نگهداری می کنند و اگر بخواهند بررسی کنند که چه تعهداتی نسبت به آن پیمانکار دارند و بالعکس و باید دائما به آن زونکن ها برای مشاهده نکات مهم قرارداد مراجعه کنند.

بعضی ها هم داخل فایل اکسل ثبت و ضبط می کنند که آن هم بعد از مدتی، تمدید قراردادها به فراموشی سپرده می شود.

ServiceDesk Plus ماژولی بنام مدیریت قراردادها دارد که شما می توانید قراردادهایی که با پیمانکاران دارید را داخل این سیستم ثبت و ضبط بکنید و بعدا گزارش بگیرید و حتی Notification بگذارید که یکماه مانده به انقضای این قرارداد به من اطلاع رسانی کند که من برای تمدیدش اقدام بکنم.