اعطای دسترسی به مدیران برای مشاهده درخواست های واحدهای سازمانی خودشان در SDP – ویدئو

اجباری کردن فیلد دارایی و پیوست در الگوی درخواست در SDP

در بعضی از سازمان ها مایلند، که درخواست‌ها و Incident هایی که از سمت End-User می آید مدیر آن را تائید کند. ما می‌دانیم که لزومی ندارد که حتما یک درخواستی از سمت مدیری تائید بشود خیلی وقتها مدیرها میخواهند از موضوع مطلع باشند که چه درخواست‌هایی به واحد IT می‌آید یعنی صرفا جهت اطلاع هست یعنی هیچ مدیری نیست که اگر سیستم زیرمجموعه ش مشکل داشته باشد اجازه ندهد که واحد IT کار او را انجام ندهد.

برای اینکه بخواهید اینکار را انجام دهید با ما در این ویدئو همراه باشید.